Anbi

De Stichting Hofje Codde en Van Beresteyn heeft de Anbi status.

1. Algemeen

Stichting Hofje Codde en Van Beresteyn is ontstaan door een fusie van het Hofje van Nicolaas van Beresteyn met het Hofje van meester Pieter Janszoon Codde, genaamd “Spoorwater’. De nieuwe naam van de stichting is Stichting Hofje Codde en Van Beresteyn.

Op 18 oktober 2012 zijn de statuten van de stichting, bij akten verleden voor notaris Mr. G.E.A. Kienhuis, vastgesteld. Stichting Hofje Codde en Van Beresteyn is in het stichtingenregister bij de Kamer van Koophandel te Haarlem ingeschreven onder nummer 41223318, het RSIN nummer is 815631789; Enkele bepalingen uit de statuten zijn:
- het doel is uitvoering te geven aan voornoemde testamenten;
- het bestuur bestaat uit zes leden, uitmakende drie echtparen die katholiek dienen te zijn;
- de stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door ieder bestuurslid.


2. Bestuurssamenstelling en beloningsbeleid

Het bestuur bestaat sinds 2014 uit de personen:
1 Prof dr. L.F.M. Besselink te Heemstede sinds 6 januari 2014
2 Mr. Th.P.L. Bot te Heemstede sinds 20 mei 2003.
3 Mr. R.G. Brood te Heemstede sinds 10 mei 2007
4 Mevr. A.M. McDonnell te Heemstede sinds 6 januari 2014
5 Mevr. M.E.L. Bot-IJdema sinds 19 oktober 2012
6 Mevr. M.M.A. Brood-van Zanten, arts sinds 19 oktober 2012

Aan de bestuurders worden geen beloningen uitgekeerd.3. Doelstelling

De doelstellingen van de stichting vinden haar oorsprong in het testament van mr. Pieter Janszoon Codde uit 1598 en het testament van Nicolaas van Beresteyn uit 1670. De uitvoering van de testamenten omvat het oprichten en onderhouden van hofjes ten behoeve van de huisvesting van armlastige bejaarden. Door veranderde maatschappelijke opvattingen hebben overheid en andere instellingen een deel van deze zorg op zich genomen. In de bestuursvergadering van 10 november 1983 is in verband hiermede besloten het doel van de toenmalige stichtingen uit te breiden met "het bevorderen van het algemeen maatschappelijk belang, nadat zoveel mogelijk aan de oorspronkelijke doelstelling is voldaan". Bij akten d.d. 15 november 1983, verleden voor notaris Mr. B.J. Demenint, zijn de statuten van de stichtingen aldus gewijzigd.

Ter uitvoering van de doelstelling exploiteert de stichting 18 woningen aan de Ir Jos Cuypersstraat te Haarlem.


4. Beleidsplan

4.1 Beleggingsbeleid

Introductie De doelstellingen van de stichting zijn het fundament voor het beleggingsbeleid. Dit beleid moet zodanig zijn ingericht dat ook op de lange termijn aan de uitgangspunten kan worden voldaan. Gezien de omvang van het vermogen en de zeer lange beleggingshorizon is gekozen voor een matig offensief risicoprofiel. Het beleggingsbeleid wordt vastgesteld door het bestuur op basis van een meerderheidsbesluit.

Vermogenscategorieën
Het vermogen is belegd in de volgende onderdelen:
• Landerijen
• Aandelen, obligaties, alternatieve beleggingen en liquiditeiten
• Hypotheken

4.2 Giften beleid

1. Het beleid van de Stichting Codde en Van Beresteyn beoogt het dienen van het algemeen belang bestaande in het lenigen van noden onder ouderen, daarbij in het bijzonder huisvestings- en andere noden van minvermogenden, alleenstaanden, katholieken, vooral in de regio Haarlem.

2. De maatschappelijke doelstelling wordt gerealiseerd door rechtstreekse steun aan behoeftige ouderen, aan hofjes(onderhoud) oud en nieuw, aan ouderenprojecten in de meest brede zin van het woord, aan innovatieprojecten op het gebied van wonen of zorg voor ouderen, en aan wetenschappelijk onderzoek ter zake, met voorkeur voor katholieke doelen en instellingen, en voor de regio Haarlem.

3. Het beleid richt zich daarbij op het verzorgen van huisvesting voor- en het onderhouden van onvermogende bejaarde ouderen, in beginsel (katholieke) vrouwen, conform de testamenten van Pieter Codde en van Nicolaas van Beresteyn. Daarnaast wordt, overeenkomstig de statuten, de doelstelling gerealiseerd door het doen van giften ten behoeve van activiteiten van organisaties en instanties die beantwoorden aan de beleidsdoelstelling van de Stichting.

4. Om dit beleid te realiseren wordt periodiek vastgesteld wat nodig is voor de giften inclusief instandhouding van het Hofje Codde en Van Beresteyn. Bij de huidige omvang van het vermogen is de instandhouding en eventuele herbouw van het Hofje Codde en Van Beresteyn voor de komende jaren gewaarborgd. Jaarlijks stellen we een voor giften beschikbaar bedrag vast dat gebaseerd is op langjarig gemiddelde vermogensaanwas, minus voor het beheer daarvan gemaakte kosten.

5. Richtsnoeren voor toekenning van rechtstreekse steun aan activiteiten buiten het Hofje zijn de volgende.

- Primaire doelgroep is die van arme en behoeftige ouderen. Ondersteuning kan betrekking hebben op huisvesting, vervoer, eetvoorzieningen, eenzaamheidsbestrijding etc..
- Daarnaast komen projectaanvragen van overig algemeen maatschappelijk nut in aanmerking die passen binnen de onder vorige punten vermelde doelstelling.
- Aanvragen en projecten van de regio Kennemerland genieten voorkeur boven projecten elders. Bij aanvragen vanuit de regio is steun ten behoeve van exploitatie mogelijk.
- Projecthulp in de vorm van een startsubsidie die iets aanzwengelt heeft voorkeur boven ad-hocprojecten of dekking van langdurige exploitatie
- Projecten gericht op het realiseren van voorzieningen die de (lokale) overheid zou behoren te financieren komen niet in aanmerking.

6. Projectfinanciering kan samen met verwante stichtingen worden gerealiseerd.

7. Op onze website wordt een actueel overzicht gemaakt en bijgehouden van de projecten die wij financieren.

8. Hoe sponsoren we?
We sponsoren projecten of start ups. Aan een project geliëerde exploitatie tekorten kunnen voor subsidie in aanmerking komen mits ter overbrugging en met een goed onderliggend plan dat tijdelijkheid bevestigt (indicatieve maximumduur: 3 tot 5 jaar). Rekening en verantwoording wordt altijd gevergd. Grote projecten worden altijd voorzien van een account manager. Projecten in het buitenland doen we alleen als de aanvraag via een bekende in Nederland ons bereikt en er daadwerkelijk vanuit die persoon toezicht is. We zullen dus altijd contact hebben met deze persoon en het betrokken project, bij voorkeur door middel van een bezoek. Aldus vastgesteld september/oktober 2014 en redactioneel herzien voorjaar 2016.


5. Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Standaardformulier Anbi 2023