Anbi

De Stichting Hofje Codde en Van Beresteyn heeft de Anbi status.

1. Algemeen

Stichting Hofje Codde en Van Beresteyn is ontstaan door een fusie van het Hofje van Nicolaas van Beresteyn met het Hofje van meester Pieter Janszoon Codde, genaamd “Spoorwater’. De nieuwe naam van de stichting is Stichting Hofje Codde en Van Beresteyn.

Op 18 oktober 2012 zijn de statuten van de stichting, bij akten verleden voor notaris Mr. G.E.A. Kienhuis, vastgesteld. Stichting Hofje Codde en Van Beresteyn is in het stichtingenregister bij de Kamer van Koophandel te Haarlem ingeschreven onder nummer 41223318, het RSIN nummer is 815631789; Enkele bepalingen uit de statuten zijn:
- het doel is uitvoering te geven aan voornoemde testamenten;
- het bestuur bestaat uit zes leden, uitmakende drie echtparen die katholiek dienen te zijn;
- de stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door ieder bestuurslid.


2. Bestuurssamenstelling en beloningsbeleid

Het bestuur bestaat sinds 2014 uit de personen:
1 Prof dr. L.F.M. Besselink te Heemstede sinds 6 januari 2014
2 Mr. Th.P.L. Bot te Heemstede sinds 20 mei 2003.
3 Mr. R.G. Brood te Heemstede sinds 10 mei 2007
4 Mevr. A.M. McDonnell te Heemstede sinds 6 januari 2014
5 Mevr. M.E.L. Bot-IJdema sinds 19 oktober 2012
6 Mevr. M.M.A. Brood-van Zanten, arts sinds 19 oktober 2012

Aan de bestuurders worden geen beloningen uitgekeerd.3. Doelstelling

De doelstellingen van de stichting vinden haar oorsprong in het testament van mr. Pieter Janszoon Codde uit 1598 en het testament van Nicolaas van Beresteyn uit 1670. De uitvoering van de testamenten omvat het oprichten en onderhouden van hofjes ten behoeve van de huisvesting van armlastige bejaarden. Door veranderde maatschappelijke opvattingen hebben overheid en andere instellingen een deel van deze zorg op zich genomen. In de bestuursvergadering van 10 november 1983 is in verband hiermede besloten het doel van de toenmalige stichtingen uit te breiden met "het bevorderen van het algemeen maatschappelijk belang, nadat zoveel mogelijk aan de oorspronkelijke doelstelling is voldaan". Bij akten d.d. 15 november 1983, verleden voor notaris Mr. B.J. Demenint, zijn de statuten van de stichtingen aldus gewijzigd.

Ter uitvoering van de doelstelling exploiteert de stichting 18 woningen aan de Ir Jos Cuypersstraat te Haarlem.


4. Beleidsplan

4.1 Beleggingsbeleid

Introductie De doelstellingen van de stichting zijn het fundament voor het beleggingsbeleid. Dit beleid moet zodanig zijn ingericht dat ook op de lange termijn aan de uitgangspunten kan worden voldaan. Gezien de omvang van het vermogen en de zeer lange beleggingshorizon is gekozen voor een matig offensief risicoprofiel. Het beleggingsbeleid wordt vastgesteld door het bestuur op basis van een meerderheidsbesluit.

Vermogenscategorieën
Het vermogen is belegd in de volgende onderdelen:
• Landerijen
• Aandelen, obligaties, alternatieve beleggingen en liquiditeiten
• Hypotheken

4.2 Giften beleid

1. Het beleid van de Stichting Codde en Van Beresteyn beoogt het dienen van het algemeen belang bestaande in het lenigen van noden onder ouderen, daarbij in het bijzonder huisvestings- en andere noden van minvermogenden, alleenstaanden, katholieken, vooral in de regio Haarlem.

2. De maatschappelijke doelstelling wordt gerealiseerd door rechtstreekse steun aan behoeftige ouderen, aan hofjes(onderhoud) oud en nieuw, aan ouderenprojecten in de meest brede zin van het woord, aan innovatieprojecten op het gebied van wonen of zorg voor ouderen, en aan wetenschappelijk onderzoek ter zake, met voorkeur voor katholieke doelen en instellingen, en voor de regio Haarlem.

3. Het beleid richt zich daarbij op het verzorgen van huisvesting voor- en het onderhouden van onvermogende bejaarde ouderen, in beginsel (katholieke) vrouwen, conform de testamenten van Pieter Codde en van Nicolaas van Beresteyn. Daarnaast wordt, overeenkomstig de statuten, de doelstelling gerealiseerd door het doen van giften ten behoeve van activiteiten van organisaties en instanties die beantwoorden aan de beleidsdoelstelling van de Stichting.

4. Om dit beleid te realiseren wordt periodiek vastgesteld wat nodig is voor de giften inclusief instandhouding van het Hofje Codde en Van Beresteyn. Bij de huidige omvang van het vermogen is de instandhouding en eventuele herbouw van het Hofje Codde en Van Beresteyn voor de komende jaren gewaarborgd. Jaarlijks stellen we een voor giften beschikbaar bedrag vast dat gebaseerd is op langjarig gemiddelde vermogensaanwas, minus voor het beheer daarvan gemaakte kosten.

5. Richtsnoeren voor toekenning van rechtstreekse steun aan activiteiten buiten het Hofje zijn de volgende.

- Primaire doelgroep is die van arme en behoeftige ouderen. Ondersteuning kan betrekking hebben op huisvesting, vervoer, eetvoorzieningen, eenzaamheidsbestrijding etc..
- Daarnaast komen projectaanvragen van overig algemeen maatschappelijk nut in aanmerking die passen binnen de onder vorige punten vermelde doelstelling.
- Aanvragen en projecten van de regio Kennemerland genieten voorkeur boven projecten elders. Bij aanvragen vanuit de regio is steun ten behoeve van exploitatie mogelijk.
- Projecthulp in de vorm van een startsubsidie die iets aanzwengelt heeft voorkeur boven ad-hocprojecten of dekking van langdurige exploitatie
- Projecten gericht op het realiseren van voorzieningen die de (lokale) overheid zou behoren te financieren komen niet in aanmerking.

6. Projectfinanciering kan samen met verwante stichtingen worden gerealiseerd.

7. Op onze website wordt een actueel overzicht gemaakt en bijgehouden van de projecten die wij financieren.

8. Hoe sponsoren we?
We sponsoren projecten of start ups. Aan een project geliëerde exploitatie tekorten kunnen voor subsidie in aanmerking komen mits ter overbrugging en met een goed onderliggend plan dat tijdelijkheid bevestigt (indicatieve maximumduur: 3 tot 5 jaar). Rekening en verantwoording wordt altijd gevergd. Grote projecten worden altijd voorzien van een account manager. Projecten in het buitenland doen we alleen als de aanvraag via een bekende in Nederland ons bereikt en er daadwerkelijk vanuit die persoon toezicht is. We zullen dus altijd contact hebben met deze persoon en het betrokken project, bij voorkeur door middel van een bezoek. Aldus vastgesteld september/oktober 2014 en redactioneel herzien voorjaar 2016.


5. Verslag van de uitgeoefende activiteiten

De activiteiten van Stichting Hofje Codde en Van Beresteyn betreffen voornamelijk het uitvoering geven aan het olografisch testament van meester Pieter Janszoon Codde en het testament van Nicolaas van Beresteyn. De uitvoering van de testamenten omvat het oprichten en onderhouden van hofjes ten behoeve van de huisvesting van armlastige bejaarden. Door veranderde maatschappelijke opvattingen hebben overheid en andere instellingen een deel van deze zorg op zich genomen. In verband hiermede is besloten het doel van de stichting uit te breiden met "het bevorderen van het algemeen maatschappelijk belang, nadat zoveel mogelijk aan de oorspronkelijke doelstelling is voldaan".

6. Financiën

Staat van baten en lasten over 2019

2019
2018
Netto-opbrengsten beleggingen 379.172 382.751
Overige baten40.620
40.366
Totaal baten 419.792
423.117


Besteding aan doelstellingen 457.852461.620
Overige lasten 91.572
35.833
Totaal lasten549.424
497.453
Resultaat -129.632-74.333

Toelichting op de staat van baten en lasten

Grondslagen voor bepaling van het resultaat

Algemeen
Het saldo (resultaat) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der lasten. De baten worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; lasten reeds zodra zij voorzienbaar zijn. Baten die worden ontvangen in de vorm van zaken of diensten worden gewaardeerd tegen de reële waarde, voor zover deze bepaalbaar is. In dat geval worden zodanige baten in de staat van baten en lasten verantwoord.

Baten waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen, worden in de staat van baten en lasten verwerkt; indien deze baten in het verslagjaar niet volledig zijn besteed, worden de nog niet bestede gelden verwacht in de desbetreffende bestemmingsreserve resp. bestemmingsfonds. Een onttrekking aan bestemmingsreserve resp. - fonds wordt als besteding (last) verwerkt in de staat van baten en lasten.

Koersverschillen
Koersverschillen die optreden bij de afwikkeling van monetaire posten worden in de staat van baten en lasten verwerkt in de periode dat zij zich voordoen. Koersverschillen op lange termijnleningen, die betrekking hebben op de financiering van buitenlandse deelnemingen, worden rechtstreeks ten gunste of ten laste van het eigen vermogen gebracht.

Lasten
De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

De afschrijvingen op overige vaste activa wordt afgeschreven op basis van de verkrijgingsprijs. Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op basis van de geschatte economische levensduur.

Verstrekte subsidies
Subsidieverplichtingen worden ten laste van het boekjaar gebracht waarin het besluit tot toekenning schriftelijk aan de subsidieontvanger is medegedeeld, ongeacht in welk boekjaar de subsidie wordt uitgekeerd.

Financiële baten en – lasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

Toelichting Netto-opbrengsten beleggingen

De netto-opbrengst landerijen betreft ontvangen pacht en overige vergoedingen onder aftrek van waterschapslasten en honorarium rentmeester.

De netto-opbrengst hypotheken betreft ontvangen rente onder aftrek van incassokosten. Bij de bepaling van de rentebaten in een boekjaar wordt rekening gehouden met z.g. "overlopende" rente (te vorderen rente vanaf de laatste vervaldag tot en met 31 december).

De opbrengst aandelen en obligaties betreft ontvangen dividend en rente alsmede de gerealiseerde koersresultaten bij verkoop onder aftrek van transactiekosten en bewaar- en beheerloon.


Toelichting Lasten

2019 2018
Administratiekosten10.7697.823
Accountant10.3649.299
Overige kosten70.439
18.711
Totaal lasten91.57235.833


In 2019 bestond het Hofje aan de Jos Cuypersstraat te Haarlem 50 jaar. De overige kosten betreffen ook jubileum uitgaven zoals een boek over de geschiedenis inclusief een feestelijke uitreiking en een symposium "vrij in verbondenheid"ober woonvormen tussen zelfstandig wonen en het verpleeghuis in.

Toelichting Giften

2019 2018
Welzijn ouderen389.861399.408
Bevorderen Katholicisme6.50012.500
Internationale projecten15.000
12.500
Bijdrage Gravinnenhofje2.5002.500
Totaal giften413.861426.900

Overzicht voorgenomen bestedingen 2020

Uitgave doelstellingen

Giften worden toegekend op aanvraag. Jaarlijks is hier op kasbasis een budget van circa €350.000 tot €450.000 voor beschikbaar.

Lasten
2020
Administratiekosten11.000
Accountant11.000
Kostenvergoedingen regenten5.000
Afschrijvingen materiële vaste activa5.000
Overige kosten20.000
Totaal lasten52.000